Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umów, prowadzeniem korespondencji merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów jest Zakład Usług Wodnych spółka z o.o., ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, KRS 0000210686,
  NIP 8392882038.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartych umów, obsłużenie korespondencji oraz merytoryczne rozpatrzenie wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f) w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 5. Posiadane dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, związanego ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe oraz podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa.
 7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania czynności określonych w pkt 1.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
 9. Osoba podająca dane osobowe posiada:
  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  2) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 11. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
   
back to top